Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for 3S a/s, cvr.nr. 12 10 14 49.

1. Gyldighed.
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver aftale indgået med
3S a/s og går forud for andre regler, herunder også branchesædvaner eller branchevilkår, som
parterne eventuelt måtte have aftalt eller anvendt som led i aftalen. Købers eventuelle
indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse.


2. Pris og betaling
Priser fremgår af 3S a/s til enhver tid gældende prislister eller salgskontrakten. Betalinger efter
sidste rettidige betalingsdato vil blive pålagt en rente på 2% pr. påbegyndt måned, og følger 3S a/s’
til enhver tid gældende betalingsfrister. Ved forsinket betaling er 3S a/s berettiget til at opkræve
gebyrer og inddrivelsesomkostninger i overensstemmelse med dansk lovgivning.


3. Kontrakter og prisaftaler:
Kontrakter gælder i henhold til Københavns ”in loco” slutseddel, henholdsvis korn og foderstoffer.
Prisforhøjelser kan foretages ved afgiftsændringer.
Kontrakter afvikles successivt i kontraktperioden. Afvigelse heraf berettiger sælger til at betragte
dette som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. Øget forbrug ud over kontrakten,
afregnes til gældende dagspriser.
Kontrakten kan ikke overdrages til tredjemand.
Forbehold for almindelig force majeure.


4. Leveringsbetingelser
Levering sker på købers adresse. Forsendelse sker på sælgers regning og risiko, medmindre anden
aftale træffes. Såfremt 3S a/s ikke har accepteret særlig instruks med hensyn til transport, er 3S a/s
berettiget til at vælge transportformen.


5. Leveringstid
De opgivne leveringstider er kun omtrentlige, og 3S a/s er uden ansvar for forsinkelser og
leveringssvigt grundet omstændigheder, som rimeligvis ikke kunne forudses. Køber kan kun
annullere handlen efter en forudgående fornyet rimelig leveringsfrist fastsat af 3S a/s. I tilfælde af
forsinkelser og leveringssvigt forbeholder 3S a/s sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller
udskyde leveringstidspunktet med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen
fastsatte leveringstid. 3S a/s er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab,
avancetab eller andet lignende tab beroende på forsinket eller umuliggjort levering.


6. Ejendomsforbehold og risikoovergang.
Ejendomsretten til leverancen forbliver hos 3S a/s, indtil den fulde købesum er betalt. Risikoen for
leverancen overgår til køber ved leverancens overgivelse til køber på dennes modtageradresse.


7. Ansvar for mangler
3S a/s vil til enhver tid bestræbe sig på at sikre, at leverancen er i overensstemmelse med branchens
sædvanlige standarder for god og ordentlig handelsvare i overensstemmelse med lovgivningens
krav. Køber skal straks ved modtagelsen foretage en visuel undersøgelse af leverancen. Såfremt der
skulle kunne påvises mangler ved leverancen, påtager 3S a/s sig efter sit valg helt eller delvist at
foretage omlevering eller at kreditere køberen svarende til værdiforringelsen af leverancen eller
svarende til dennes pris. De nævnte pligter er betinget af, at der senest 8 dage efter, at den
pågældende mangel er eller burde være blevet konstateret hos køberen reklameres skriftligt. 3S a/s
ansvar for mangelfulde leverancer ophører 1 år fra leverancens overgivelse til køber på dennes
modtageradresse. 3S a/s er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, avancetab
eller andet lignende tab beroende på mangler ved leverancen. 3S a/s hæfter ikke for fejl og mangler,
der kan tilskrives købers opbevaring, behandling, indgreb i leverancen eller for fejl i øvrigt, der
skyldes, at køber har anvendt leverancen til et andet formål end tilsigtet.


8. Produktansvar
3S a/s hæfter for produktansvar i overensstemmelse med dansk ret, dog således at 3S a/s kun skal
anses ansvarlig, såfremt det bevises, at 3S a/s har begået fejl eller udvist forsømmelse. 3S a/s er i
ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab,
avancetab eller andet lignende tab. Forvolder en af 3S a/s leverance dødsfald, personskade og/eller
forbrugertingsskader, som følge af en defekt ved varen, hæfter 3S a/s alene i det omfang, dette
følger af ufravigelige retsregler. 3S a/s erstatningsansvar for erhvervstingsskader er per kalenderår
begrænset til 5 mio. kr. inkl. renter og omkostninger. Tidspunktet for skadens indtræden, er
afgørende for hvilket kalenderår skaden allokeres til. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold
skriftligt at meddele 3S a/s, hvis køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en
produktansvarsskade forårsaget af leverancen, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan
produktansvarsskade eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan produktansvarsskade. I den
udstrækning 3S a/s måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde 3S
a/s skadesløs i det omfang 3S a/s’ ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.


9. Værneting og lovvalg
Enhver tvist mellem køberen og 3S a/s skal afgøres efter dansk ret ved retten i den retskreds, hvor
3S a/s er hjemmehørende

Version juni 2023